Regulamin

Pobierz Regulamin (plik PDF)

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Cultura Memoriae (zwana dalej Operatorem), realizuje projekt „Bohaterowie naszej przyszłości”.
 2. Projekt jest finansowany przez Fundację PGE.
 3. Projekt „Bohaterowie naszej przyszłości” (zwany dalej Projektem), ma na celu udzielenie jednorazowego świadczenia na rzecz Powstańców Warszawskich (zwanych dalej Osobami Uprawnionymi).
 4. Przystąpienie do udziału w Projekcie oparte jest na całkowitej dobrowolności oraz wolne jest od jakichkolwiek świadczeń zwrotnych na rzecz Fundacji PGE oraz Operatora.
 5. Przez Osoby Uprawnione rozumie się „osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 1944 do 2 października 1944 roku w ramach walki z niemieckim okupantem, jako czynni uczestnicy walk lub wspierający walczących, działając w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego jako członkowie ruchu oporu”. Do Osób Uprawnionych nie zalicza się małżonków, wstępnych ani zstępnych Osoby Uprawnionej.

§ 2
Składanie wniosków

 1. Osoby Uprawnione posiadają możliwość złożenia wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) (zwanego dalej Wnioskiem o przyznanie Świadczenia).
 2. Wzór Wniosku o przyznanie Świadczenia dostępny jest:
  a) na stronie internetowej Operatora www.culturamemoriae.pl
  b) na stronie internetowej Fundacji PGE, www.gkpge.pl/Fundacja
  c) oraz na dedykowanej stronie internetowej Operatora: www.powstancy44.pl
  d) w siedzibie Zarządu Głównego Związków Powstańców Warszawy, ul. Długa 11 00-238 Warszawa,
  e) w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa,
  f) na wniosek złożony telefonicznie u Operatora pod numerem telefonu 606-157-208.
  Wzór Wniosku o przyznanie Świadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Wzór Wniosku o przyznanie Świadczenia zawiera dane niezbędne do udzielenia wsparcia finansowego, a jego wypełnienie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku.
 4. Wnioski o przyznanie Świadczenia należy składać w terminie od dnia 1 maja 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku na adres skr. poczt. 971, 00-001 Warszawa gdzie decydująca jest data stempla pocztowego. Wnioski mogą zostać odesłane (1) w załączonej do wniosku kopercie lub (2) na koszt Uprawnionego.
 5. Wnioski o przyznanie Świadczenia podlegają weryfikacji przez Operatora (administratora) pod kątem spełnienia wymogów formalnych i uprawnień kombatanckich.
 6. Wnioski o przyznanie Świadczenia nie spełniające wymogów formalnych mogą zostać pozostawione bez rozpoznania i wówczas podlegają niezwłocznemu zniszczeniu.
 7. Wnioski o przyznanie Świadczenia złożone przez osoby nieuprawnione zostaną pozostawione bez rozpoznania i zostaną niezwłocznie zniszczone.

§ 3
Udzielenie Wsparcia (Świadczenia)

 1. Operator rozpozna wszystkie prawidłowo złożone Wnioski o przyznanie Świadczenia według kryteriów określonych w ust. 2 poniżej.
 2. Świadczenie będzie udzielone według następujących kryteriów:
  a) wiek Osoby Uprawnionej;
  b) liczba osób na stałe zamieszkujących z Osobą Uprawnioną;
  c) aktualny stopień wojskowy Osoby Uprawnionej;
 3. Świadczenia zostaną przyznane do wyczerpania środków według kolejności uszeregowanych Wniosków o Przyznanie Świadczenia w oparciu o kryteria z ust. 2.
 4. Decyzja o pozostawieniu Wniosku o Przyznanie Świadczenia bez rozpoznania, jak również o udzieleniu czy nieudzieleniu Świadczenia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Operator za pomocą listu poleconego poinformuje Osoby Uprawnione o decyzji
  w przedmiocie przyznania świadczenia.
 6. Osoby Uprawnione przyjmują do wiadomości i akceptują, że Operator nie gwarantuje, ani nie zapewnia, że Świadczenie otrzymają wszystkie osoby, które się o nie zwrócą. Decyzja o udzieleniu Świadczenia jest niezależną decyzją Operatora i żadna z Osób Uprawnionych nie może wysuwać z tego tytułu roszczeń wobec Operatora, Fundacji PGE i ich pracowników, współpracowników, wolontariuszy, ani osób, które uczestniczą w Projekcie.
 7. Świadczenie zostanie przekazane przekazem pocztowym. Koszty przekazu ponosi Operator.
 8. Świadczenie powinno być wydatkowane przez Osoby Uprawnione do dnia 31 grudnia 2018 roku na pokrycie następujących wydatków i w następującej kolejności:
  a) opłat za energię elektryczną,
  b) lekarstw i opieki medycznej,
  c) opłat związanych ze zużyciem innych mediów, aniżeli wskazane w lit. a).

§ 4
Podatki

 1. Osoby Uprawnione, które otrzymają świadczenie mogą być zobowiązane do zapłaty podatku od darowizny o ile kwota łączna darowizn uzyskanych
  w roku podatkowym przekroczy kwoty wynikające z przepisów prawa w szczególności z Ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku „o podatku od spadków i darowizn” (Dz.U. 2017 poz. 833 ze zm.).
 2. Operator nie jest zobowiązany do naliczenia i poboru podatku od darowizny jak również nie udziela porad z zakresu prawa podatkowego.

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Regulaminu jest Fundacja Cultura Memoriae z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Nugat 7 lok. 21.
 2. Operator zamierza powołać inspektora ochrony danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu:
  1) przeprowadzenia i realizacji Projektu, na podstawie zgody, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „UODO”, a od 25 maja 2018 r. na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
  2) rozliczenia darowizny, o ile zachodzi taka potrzeba, zgodnie z § 4 powyżej, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz;
  3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje oraz kontaktowania się w ramach statutowych działań Operatora, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu weryfikacji statusu weterana uczestnika Powstania Warszawskiego
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Projektu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje i kontaktu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Projekcie;
  2) do żądania od Operatora (administratora danych) dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  3) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. o Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Projekcie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Projekcie.
 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, nr. zaświadczenia do uprawnień kombatanckich, aktualny stopień wojskowy, numer telefonu do kontaktu.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Operator (Administrator) nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 3 powyżej.
 12. Wnioski o Przyznanie Świadczenia nie zawierające zgody na przetwarzania danych osobowych i zgody na weryfikację nie będą rozpoznawane i zostaną niezwłocznie zniszczone przez Operatora.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiana Regulaminu odbędzie się poprzez podanie do wiadomości jego nowej lub zmienionej treści w sposób w jaki został podany do publicznej wiadomości Regulamin.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu będzie rozstrzygał Operator, wykładnia postanowień Regulaminu dokonana przez Operatora jest ostateczna.
 3. Informacje na temat Projektu można uzyskać również:
  a) w drodze telefonicznej pod numerem telefonu 606-157-208.
  b) e-mailowo pod adresem h.nowakowska@culturamemoriae.pl,
  c) w zakresie ochrony danych osobowych: dane.osobowe@culturamemoriae.pl z zastrzeżeniem, że  Operator nie gwarantuje udzielenia odpowiedzi na każdy z otrzymanych maili.